Uncategorized

Dış Ticarette Lojistik

Lojistik

İthalat ve ihracat operasyonları çok geniş bir kavramdır ve tek bir faaliyet kolundan oluşması mümkün değildir. Yani sizin ihracat yapabilmeniz için müşterinizle anlaşmanız işin başlangıç aşamasıdır ve doğal olarak işlemleri tamamlamaya yetmez. İhracat ya da ithalat yapabilmeniz için farklı hizmetlere ihtiyaç duyarız. Bunları bankacılık, gümrük ve lojistik olarak masanın 4 ayağından üçü diye tanımlayalım; dördüncü ayak sizsiniz (satış, pazarlama ve üretim). İş sizde başlar; müşteriyi bulur, anlaşmayı yapar ve üretimi gerçekleştirirsiniz. Ürettiğiniz ürünün alıcınıza ulaşabilmesi ve mal bedelinin tahsilatı gibi tüm diğer ihtiyaçları karşılayabilmek ve işinizi doğru yürütebilmeniz için masanın diğer üç ayağına da ihtiyacınız var. 4 ayaktan biri olan lojistik hakkında konuşalım.

Lojistik nedir?

“Dış Ticarette lojistik” tanımını ihracata konu malın ihracatçının ülkesinden ithalatçı ülkedeki varış noktasına ulaştırılmasını sağlayan taşıma planlaması, nakliye, stok yönetimi, yükleme ve boşaltma gibi tüm faaliyetler ve bu faaliyetlerin yönetimi olarak yapabiliriz. Daha detaya indiğimizde depolama, kalite kontrol, ulaştırma ve telekomünikasyon teknolojileri gibi altyapı değişkenleri de eklenebilir.

Lojistiğin Gelişimi

2000’lerin başlarından itibaren ekonomik, teknolojik sebepler ve rekabet ortamının getirdiği değişim mecburiyeti lojistik firmalarının hizmetlerini genişletme, dolayısıyla daha profesyonel hizmet sağlamalarına yol açmıştır. Bu sayede ihracatçı farklı ülkelerdeki müşterilerine özgü taşıma şekillerine göre aynı lojistik firmasından hizmet alarak kendi iş yükünü de hafifletmiştir.

Günümüzde lojistik firmalarının vermekte olduğu hizmetlerin kapsamı
  • Malların hazır bulunduğu noktadan teslim alınmaları
  • Elleçleme işlemleri
  • Otomasyon yazılımlarından yararlanılması
  • Lojistik planlaması yapılarak malın güzergaha sokulması
  • Güzergah üzerinde taşınan malların teknolojik sistemlerle takip edilmesi
  • Malın varış yerine ulaştırılarak teknik ve yasal usullere uygun biçimde tahliye edilmesi
  • Gözetim, denetim ve sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Lositik ve taşımacılık aynı şey midir?

Bu noktada bilinmesi gereken bir şey de lojistik kelimesinin sadece taşımacılık olarak algılanmaması gerektiğidir; lojistik faaliyet alanı ve kapsamı açısından geniş bir hizmet sektörüdür. Dolayısıyla taşımacılık da lojistik teriminin alt koludur.

Taşımacılık konusunda beş temel kavram vardır; taşıma modu (hava, kara, deniz, demiryolu), unimodal taşımacılık (tek bir taşıma modu), multimodal taşımacılık (çoklu taşıma modu), intermodal taşımacılık (modun yanı sıra yükleme ünitelerinin değiştirilerek taşınması) ve kombine taşımacılık (ünitenin değişmeden modun başka bir modda aktarılması. Örneğin konteyner ünitesindeki malı taşıyan tırın yolun bir kısmını ro-ro ile devam etmesi). Taşımacılıkta malın hangi modla taşınacağının planlanması iyi yapılmalıdır. Bunun için de maliyet, zaman malın özellikleri, mümkün olan taşıma modları ve emniyet gibi faktörler dikkatlice hesaplanmalı, organizasyon ona göre yapılmalıdır.

Taşıma üniteleri nelerdir?

Kullanılacak taşıma üniteleri hava, kara, deniz ya da demiryolu gibi taşıma modlarına göre değişir. Bunlar; havayolu için özel konteynerler, paletler, ağlar ve igloo’lardır. Diğer yandan denizyolu için standart konteynerler, demiryolu içinse farklı tipte vagonlar kullanılır. Son olarak karayolu için taşıma üniteleri çekicilerin çektiği dorse ve römorklardır. Taşınacak mala göre de konteynerler kendi içlerinde farklı özelliklere ayrılır. Örneğin dayanıklı bir mal için normal konteyner kullanılırken çoğu gıda ürünü için soğutmalı konteyner ve dorseler kullanılır.

TIR

Uluslararası Lojistik Sisteminin Temel Unsurları

Acenteler (forwarders)

Freight forwarder olarak adlandırılan taşımaya aracılık eden bu kuruluşlar sevkiyat, dağıtım, depolama, gümrükleme, sigorta ve dokümantasyon hizmetleri veren özel işletmelerdir. Forwarder’lar nakliye firmaları ile ihracatçı/ithalatçı firma arasında aracılık yaparlar, malların nakliyesi ile ilgili prosedürleri belirler ve ilgili belgeleri düzenleyerek malın varış yerine sorunsuzca gitmesini sağlarlar.

Nakliye Firmaları

İhracat/ithalata konu olan malların yükleme noktasından alınıp varış noktasına ulaştırılmasını sağlayan bu firmalar hava, kara, deniz, demir yolu, nehir-kanal ve çoklu taşımacılık hizmeti verirler.

Antrepo, depo ve sundurmalar

Gümrük Müşavirlikleri

Gümrüklemeye konu eşyanın gümrük işlemlerini vekaleten takip eden, gerçekleştiren ve sonuçlandıran kişilerdir. İhracatçılar gümrük işlemlerini kendileri yapabilirler fakat işlemlerin sorunsuz ve hızlı şekilde halledilebilmesi için vekalet verdikleri gümrük müşavirinden hizmet almaları daha uygundur. İhracatçı firma isterse kendi bünyesinde gümrük işlemlerini yürütmek üzere uzman bir personel çalıştırabilir.

Serbest Bölgeler

Bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmasına rağmen gümrük sınırları dışında sayılan ve o ülkedeki ticari ve mali konulardaki hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı ya da kısmen uygulandığı fiziki sınırları çizilerek ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgelerde bulunan işletmeler vergi avantajlarından ve gümrüksüz mal stoklama imkanlarından yararlanırlar. Bu bölgelerden yurtiçinde serbest dolaşıma giren/çıkan ürünler ithalat/ihracat sayılır.

Sigorta Firmaları

Gözetim şirketleri

Bu şirketler ihraç edilecek ürünün çıkışı yapılmadan önce mevzuat, satış sözleşmesi ya da akreditif şartlarına göre tartı, analiz ve kontrol işlemlerini yapan ve raporlayan tarafsız kuruluşlardır. Bu kuruluşlar A tipi (Türkak’tan akredite olan) ve B tipi (akreditasyon sertifikasına sahip olmayan) olmak üzere iki listedir.

A-tipi-uluslararasi-gozetim-sirketleri-listesi

B-tipi-Uluslararasi-Gozetim-sirketleri-Listesi

Bu yazı ExportAct sitesinden alınmıştır.